Főoldal Kívánságlista (0) Fiókom Kosár Pénztár
BelépésRegisztráció

Adatkezelési nyilatkozat

- a 2011.évi CXII.tv. (Info.tv.) szerint -

A vásárlói adatok rögzítése az adatok köre szerint, csak "tájékozódás céljára" hozzájáruláson alapul (tv.20.§(1)), konkrét megrendelés (vásárlás) leadása esetében viszont bizonyos információk elengedhetetlenül szükségesek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, ezért a vásárlásnál ezeket az adatokat mindig elkérjük, de a felhasználói regisztráció nem kötelező.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

A "www.fabrikashop.hu" weboldal szolgáltatásait alábbi vállalkozás látja el, így mint (Info.tv.3.§. 9 és 18 szerint) adatkezelő és adatfeldolgozó:

LANE Fabrika Kft.
--------------------------------------
1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 1/II/8.
Adószám: 23382491-2-43
Cj.: 01-09-962996

Központi email: info@fabrikashop.hu
Központi telefonszám: +36 70 613-6508

Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza "LANE Fabrika Kft."-t adatainak az Info.tv.4.§(1) és 5.§(1)a) alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.

Cookie kezelése:

A cookie egy szöveges fájl az igénybevevő számítógépén ami a böngésző által kezelt könyvtárstruktúrában van tárolva. A cookie fájl a weboldal használatával jön létre, és tartalma a vásárlás alkalmával adatokkal töltődik az igénybevevő szokásairól, az igénybevevő által használt böngészőről és számítógépről szóló adatokkal. A cookie használata le is tiltható, mert az nem a weboldal használatának elengedhetetlen technikai feltétele.

Remarketing:

A vásárló a hírlevél szolgáltatásra, így ajánlatokról, termékekről, kedvezményekről való informálásra a webáruházba való regisztrációval együttesen, automatikusan nincs feliratkoztatva. A vásárló elérhetőségi adatait tehát csak a megrendelések kiszolgálására használjuk - a hírlevelekre és ajánlatokra kifejezetten külön lehet feliratkozni. A hírlevelek kiküldése során a vásárló neve és email címe egy külön szerverre, a Mailchimp szerverére kerül át. Amennyiben a vásárló ezzel nem tud egyet érteni, úgy nem tudunk számára automatizált hírleveleket küldeni. A MailChimp feliratozásokról a vásárló bármelyik hírlevélből le tud iratkozni, ezesetben az elérhetőségi adatai nem elrejtésre, hanem tényleges törlésre kerülnek.

Igénybevevői adatok kezelésének módja és korlátai:

A rendeléskezelés során megadott adatokat "LANE Fabrika Kft." kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.
A vásárlók email címeit LANE Fabrika Kft. harmadik félnek marketing tevékenysége céljából sem adja át.
A nyilvántartott adatokhoz csak a "LANE Fabrika Kft." felelős munkatársai férhetnek hozzá.

Info.tv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint, a 2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budai Központi Kerületi Bírósága előtt érvényesítheti.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. szerverterme üzemelteti (Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4/A. X. em. 241., Cgj. szám.: 01-09-909968, tel.: +36 1 789 2 789, e-mail: support@tarhely.eu).

A megrendelésekkel kapcsolatos adatok az Info.tv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

Info.tv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (ügyfél) kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.

Az alkalmazott jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75807
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2015.10.20-től.

Akciós termékek
AKCIÓ
2016/03 Nyár - Gyermek - Ottobre Magazin
3,990 Ft 3,800 Ft
AKCIÓ
animal silhouettes - designer flanel méteráru
375 Ft 300 Ft
AKCIÓ
deer story - 55*150 cm panel  - mintás jersey méteráru
2,520 Ft 2,020 Ft /panel
AKCIÓ
featherleaf - designer pamut méteráru
320 Ft 280 Ft
AKCIÓ
flowers on brown - mintás jersey méteráru
320 Ft 290 Ft / 10 cm
AKCIÓ
forget lace tan - designer pamut méteráru
360 Ft 300 Ft
AKCIÓ
fragmental sunflower - designer pamut méteráru
360 Ft 300 Ft
AKCIÓ
just dandy - disco dot  - designer pamut méteráru
360 Ft 300 Ft
AKCIÓ
mermaid in ocean - designer pamut méteráru
360 Ft 300 Ft
AKCIÓ
norway diamond in green - designer pamut méteráru
330 Ft 300 Ft
Kiemelt termékek