Főoldal Kívánságlista (0) Fiókom Kosár Pénztár
BelépésRegisztráció

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy a www.fabrikashop.hu webáruház tulajdonosa és üzemeltetője, azaz a LANE Fabrika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8, cégjegyzékszáma: 01-09-962996, továbbiakban „Fabrikashop” vagy „Adatkezelő”) milyen adatokat gyűjt, azokat miként használhatja fel, továbbá ismerteti az általa igénybe vett eszközöket és a www.fabrikashop.hu oldalon böngésző és vásárló természetes személyek (továbbiakban „Érintett”) adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Kiemelt fontosságú célunk a www.fabrikashop.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el.

Gondoskodunk az adatok megfelelő biztonságáról, különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassuk. Az esetleges változásokról kellő időben értesítjük ügyfeleinket, a közzétett adatok felhasználóit a www.fabrikashop.hu oldalon keresztül.

Jelen Tájékoztatóban rögzítjük azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóitól, ügyfeleitől személyes adatokat kérünk ill. gyűjtünk. Továbbá nyilatkozunk arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

Vállaljuk, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

  2. Adatkezelési elveink

  • Személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
  • Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”) ;
  • Csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és a feltétlenül szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”)
  • Mivel a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölhetőek vagy helyesbíthetőek legyenek („pontosság”);
  • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”) ;
  • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
  • Felelősséget vállalunk a fenti elveknek való megfeleléséért, továbbá képesek vagyunk e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag - az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek, a www. fabrikashop.hu weboldal használatára, az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

  3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

  • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
  • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
  • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

  4. Adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei

  Adatkezelő neve:LANE Fabrika Kft.
  Székhelye: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 1. ép. II/8.
  Postai címe:1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 1. ép. II/8.
  Cégjegyzékszáma: 01-09-962996
  Telefonszáma:+36 1 302 4433
  E-mail címe:info@fabrikashop..hu

  5. Az adatkezelés célja

  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

  Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

  • szerződéskötési szándék (termék, szolgáltatás vásárlása webes felületen)
  • szerződés teljesítése (termék kiszállítása)

  Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: 

  • számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.)

  Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

  • Hírlevél küldése
  • Kapcsolattartás
  • Marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során

  6. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

  Előzőeknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük a megjelölt megőrzési ideig:

  JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

  Adat megnevezéseMegőrzési idő
  NévA jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év
  Szállítási cím
  Számlázási cím
  Cégjegyzékszám (cég vásárló esetén)
  Telefonszám
  E-mail cím

  TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

  Adat megnevezéseMegőrzési idő
  NévTörvényben előírt ideig
  Szállítási cím
  Számlázási cím
  Cégjegyzékszám (jogi személy esetén)
  Telefonszám
  E-mail cím

  ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK

  Adat megnevezéseMegőrzési idő
  Érintett számítógépének IP-címe a Weboldal használata során Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig
  Érintett számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa a Weboldal használata során
  Érintett Weboldalakkal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok a Weboldal használata során

  7. Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása

  Az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatjuk Érintetteket az adatkezelési gyakorlatáról. Kizárólag meghatározott céllal gyűjtünk, tárolunk és használunk fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű. Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek. Promóciós célokra kizárólag Érintett beleegyezésével használjuk személyes adatait és lehetőséget adunk arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa. Arányos és körültekintő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsuk, beleértve az olyan eseteket is, melyeknél azokat harmadik fél számára továbbítjuk. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

  8. Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:

  Végzett tevékenység
  Adatfeldolgozó
  Cégjegyzékszám
  Tárhely szolgáltatás

  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

  01-09-909968

  Fizetési szolgáltatás
  OTP Mobil Szolgáltató Kft. 
  01-09-174466

  Szállítmányozás

  Magyar Posta Zrt.
  01-10-042463

  Számlázás

  Dupplak Kft.

  10-09-030330

  Könyelés

  Old Kft.

  01 09 686407

  9. Felhasználó azonosítók (sütik, cookie)  ismertetője

  Adatkezelő tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelő.
  Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó
  számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.
  A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.
  A cookie-k segítségével például tárolásra kerülnek az Érintettek preferenciái és beállításai. Eezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan érintetti tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használhatunk szolgáltatásokat.
  Flash cookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetők, hogy például megmondja, hogy az Érintett járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintettet a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Érintett által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, valamint az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását.
  Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
  A szolgáltatásokat nagyszámú felhasználó használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérő felhasználási céllal és területtel. A szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban a felhasználók igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó képet kap a webhely üzemeltetője. A felhasználók nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtik és elemezi a webhely üzemeltetője.

  10. Adatbiztonság

  Az Adatkezelő az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.
  A szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.
  Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.
  Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót.
  Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

  11. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

  11.1. Hozzáférés joga

  Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  az adatkezelés céljai;
  az érintett Személyes adatok kategóriái;
  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
  Áruházunkban jelentést kérhetsz személyes adataidról. Ehhez lépj be fiókodba, majd válaszd a „GDPR eszközök” menüpontot (https://fabrikashop.hu/gdpr-tools). A megnyíló oldalon a „Személyes adatok lekérdezése” menüpont alatt kattints a Jelentés lekérdezése opcióra. A jelentést lekérdezéséhez meg kell adnod a fiókodhoz tartozó e-mail címedet.

  11.2. Módosítás, helyesbítés joga

  Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Áruházunkban lehetőséget biztosítunk személyes adataid módosítására, pontosítására az alábbi módokon:
  Adataid te is módosíthatod: Ehhez lépj be fiókodba, majd válaszd a „GDPR eszközök” menüpontot (https://fabrikashop.hu/gdpr-tools). A megnyíló oldalon a „Adategyeztetés” menüpont alatt kattints a módosítani kívánt adatod menüpontjára.
  Adataidat – kérésedre - mi is szívesen módosítjuk ügyfélszolgálatunkra történő elektronikus levél küldésével: info@fabrikashop.hu

  11.3. Hordozhatóság joga

  Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
  az adatkezelés automatizált módon történik.

  Áruházunkban lehetőséget biztosítunk személyes adataid hordozhatóságára. Ehhez lépj be fiókodba, majd kattints a „GDPR eszközök” menüpontra. A megnyíló oldalon (https://fabrikashop.hu/gdpr-tools), az „Adathordozás” menüpont alatt töltheted le személyes adataidat „csv” formátumban.

  12. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

  1. Törlés

  (1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  d) a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a Személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a Személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  (2) Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  (3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  c) Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  d) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  2. Korlátozás

  (1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
  (2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  (3) Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  3. Tiltakozás

  Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
  ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Áruházunkban lehetőséget biztosítunk személyes adataid törlésére. Ehhez lépj be fiókodba, majd válaszd a „GDPR eszközök” menüpontot (https://fabrikashop.hu/gdpr-tools). A megnyíló oldalon az „Adattörlés” menüpont alatt kattints a Személyes adataim törlésének kérése” opcióra. A törlés kéréséhez meg kell adnod a fiókodhoz tartozó e-mail címedet. Kérjük vedd figyelembe, hogy ez a művelet véglegesen törli a fiókod, így azt többé nem tudod elérni.

  13. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
  Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  Web: naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  14. Alkalmazott, vonatkozó hatályos jogszabályok:
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

  15. SIMPLEPAY Adattovábbítási nyilatkozat

  Tudomásul veszem, hogy a LANE Fabrika Kft. (1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 1. ép. II/8.) adatkezelő által a https://fabrikashop.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • számlázási cím

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  16. Tájékoztató változásai

  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos Tájékoztató elérhető az alábbi linken:

  https://fabrikashop.hu/adatkezelesi-tajekoztato

  Kérjük, rendszeresen ellenőrizd Tájékoztatónkat, hogy nyomon követhesd a változtatásokat, illetve informálódj arról, hogy a változások hogyan érintenek Téged!


  Utolsó frissítés: 2020.10.01.

  Akciós termékek
  AKCIÓ
  chino calypso - kültéri
  420 Ft 360 Ft / 10 cm
  AKCIÓ
  denim railroad stripe in indigo - farmer méteráru
  420 Ft 360 Ft / 10 cm
  AKCIÓ
  gemstone mercury macoon
  400 Ft 360 Ft / 10 cm
  AKCIÓ
  maszk panel - digitálisan nyomott európai pamut puplin panel
  2,800 Ft 2,500 Ft /panel
  AKCIÓ
  play date - park walk cheer - designer pamut méteráru
  360 Ft 330 Ft
  AKCIÓ
  pony with umbrella - elasztikus panel - digitális nyomat
  7,490 Ft 5,990 Ft /panel
  AKCIÓ
  premier ikat jade
  400 Ft 360 Ft / 10 cm
  Kiemelt termékek